Makale Gönderim Süreci

 • Dergiye gönderilecek aday makaleler için yazarların benzerlik raporlarını aşağıdaki belgelerle birlikte iletmeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20 den fazla olan çalışmalar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yazara iade edilir.
 • Aday makale, "Aday makale_gönderim tarihi" adıyla isimlendirilir.
 • Aday makale ve aşağıda istenen belgeler aday makalenin değerlendirilmesi talebini bildiren bir e-posta ile dicod.editor@gmail.com adresine iletilir.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Makaleye ilişkin düzeltme önerileri "düzeltme çizelgesi" üzerinde her hakemin istemiş olduğu düzeltmeler dikkate alınarak doldurulmalı, gerekli açıklamalar çizelgeye yansıtılmalı, düzeltme yapılan aday makale metni ve düzeltme çizelgesi en geç 7 iş günü içerisinde dicod.editor@gmail.com adresine iletilir.
Aday Makale İçin Yazardan İstenen Bilgi ve Belgeler
 1. Beyan Formu (Dilekçesi)
 2. Etik Kurul Belgesi
 3. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi Yayın Devir Formu
 4. Düzeltme Çizelgesi
Hakem İçin Belgeler
 1. Hakem Değerlendirme Formu


 • For candidate articles to be sent to the journal, authors are required to submit similarity reports with the following documents. Studies with a similarity rate of more than 20% are returned to the author without any further action.
 • The candidate article is named as "Candidate article_ submission date".
 • The candidate article and the documents requested below are sent to dicod.editor@gmail.com via an e-mail stating the request for evaluation of the candidate article.
 • Applications made with missing documents will not be considered.
 • Correction suggestions for the article should be filled in considering the corrections requested by each referee on the "correction chart", the necessary explanations should be reflected in the table, the text of the candidate article and the correction schedule will be sent to dicod.editor@gmail.com within 7 working days at the latest.
Information and Documents Requested from the Author for the Candidate Article
 1. Declaration Form (Petition) recent
 2. Ethıcs Commıttee Certıfıcate recent
 3. Interdisciplinary Journal of Child Rights Studies recent
 4. Correction Chart
Documents for Referee
 1. Referee Evaluation Form