Ders İçerikleri

ÇH 800 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (303-6 AKTS) (Zorunludur)
Bu ders lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

ÇH 801 Çocuk Sosyolojisi (303-6 AKTS)
Bu ders, çocukluğun toplumsal inşası ve toplum-çocuk ilişkisinin zaman içinde ve çeşitli toplumlara göre gösterdiği farklılıkları toplumbilimi açısından değerlendirir. "Çocukluk" üzerine üretilmiş kategorilerin nedenleri ve boyutlarını inceler. Toplum-çocuk arasındaki ilişkiyi şekillendiren toplumsal algıları, ve bu algılar arasındaki ilişkiyi kavrar.

ÇH 802 Çocuk Hukuku (303-6 AKTS)
Bu ders, çocuk ve çocukluk kavramı ile çocukluğun tarihi, çocuk hukuku ve çocuk hakları kavramları, çocuk haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası ve ulusal düzeyde çocuk hakları düzenlemeleri, çocuk ihmali ve istismarı, özel gereksinimli ve özel olarak korunması gereken çocukların hakları konularını kapsamaktadır.

Dönem Projesi  (0 1 0 -30  AKTS )
Araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma. Akademik araştırma yapmaya ve tez yazma sürecine hazırlık.
 
ÇH 817 Nitel Araştırma Teknikleri (303-6 AKTS)
Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, nitel araştırmaya giriş. araştırma tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri.  Ulusal ve Uluslararası literatüre ilişkin araştırma örnekleri. Bilimsel yayın etik kuralları. NVivo programıyla örnek uygulamalar.

ÇH 810 Aile ve Çocuk İlişkileri  (303-6 AKTS)
Bu ders, anne-baba eğitimini, anne-baba-çocuk iletişimini, eğitimde aile katılımının amacını ve önemini ele alarak, çocukların gelişimi ve eğitiminde “aile” kavramının yeri ve önemine ilişkin bilgi edinilmesini sağlar. Hem dünyadaki hem de Türkiye’deki örnekleriyle aile eğitim programları ve aile katılım çalışmaları analiz edilir.

ÇH 805 Çocuklara  Yönelik Yapılar ve Politikalar  (303-6 AKTS)
Bu ders, çocuklarla ilgili yönetsel ve sivil  örgütlenmeleri, sistemleri ve kamu  politikalarını dünya örnekleri  ile karşılaştırmalı olarak ele alır. Çocuğa yönelik yapıların birbirleri ile ilişkisini analiz eder.

ÇH 811 Farklı Kültürlerde Çocuk Eğitimine Alternatif Yaklaşımlar (303-6 AKTS)
Bu ders; eğitimle ilgili temel kavramları, Montessori, Waldorf, Head Start, High Scope, Reggio Emilio ve Orman Okullarına ilişkin temel konuları kapsamaktadır.

ÇH 818 Eğitim Ortamlarının Çocuk Üzerindeki Etkisi (303-6 AKTS)
Bu ders; eğitimle ilgili temel kavramları, eğitim ortamlarının dış mekân, iç mekân, şehirdeki yerlerini ve farklı kültürlerdeki eğitim ortamlarını kapsamaktadır.
 
ÇH 804 Çocuk ve Demokrasi (303-6 AKTS)
Bu ders, çocuğa yönelik siyasi tutum ve davranışları, politik yaklaşımları, çocuğun demokrasi hayatındaki yerini, çocuğun katılım mekanizması ile ilişkisini analiz eder.

ÇH 809 Çocuk ve Kentsel Mekan (303-6 AKTS)
Bu ders; “kentsel mekan algısını, kentlerin ekonomik ve toplumsal işlevlerini “çocuk hakları, çocukların kentlerde varolma süreci” üzerinden tartışmakta, küresel anlamda uygulanan politikaları  analiz etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’deki kentleşme sorunları ve politikaları da kentlerin en kırılgan gruplarından birisi olan “çocuk hakları” açısından yeni bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.
ÇH 803 Çocukla İletişim (303-6 AKTS)
Bu ders iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim yöntemleri, iletişim engelleri, çocuklarla etkili iletişim teknikleri, ben dili ve önemi gibi kavramların tanımlanıp uygulamasını, çocuk ve aile ile iletişim kurma becerileri kazanmasını amaçlanmaktadır.
ÇH 812 Türk ve Dünya Edebiyatında Çocuk (303-6 AKTS)
Bu derste öğrenci, öncelikli olarak çocuk edebiyatının tarihi gelişimini ve bu alanın çocuk eğitimi için neden önemli olduğunu öğrenecek, nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinden dil becerilerinin ve sosyal becerilerin geliştirilmesi amacıyla nasıl yararlanacağını öğrenecektir.  Ardından gerek kendi toplumunun gerekse diğer toplumların kültürlerinden ve edebiyatlarından hareketle –örnek çocuk edebiyatı ürünlerinden yola çıkarak- karşılaştırmalar ve analizler yapacaktır. Dönem sonunda öğrenci, karşılaştırmalı inceleme ve eleştiri yöntemlerini öğrenecek, bunları başta çocuk edebiyatı metinleri olmak üzere diğer edebî ürünlere de uygulayabilecektir.
 
ÇH 807 Erken Müdahalede Çocuk ve Aile Hakları (303-6 AKTS)
Bu ders; erken müdahale, çocuk hakları ve etik ile ilgili temel kavramları, erken müdahaledeki yasa ve yönetmelikler, erken müdahalede çocuğa ilişkin hak ve etik ilkelere ilişkin temel konuları, aile ile ilgili hak ve etik kuralları, dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları incelemeyi kapsamaktadır.
 
ÇH 815Resim Testleri ve Çocuk Resimlerinin Analizi (303-6 AKTS)
Bu ders çocuk resimleriin, analizinde kullanılan projektif analiz, ilişki analizi, zeka testleri analizi, ,tutum analizi, çocuğun sanatsal-estetik gelişimi / estetik analizi yaklaşımlarını kapsamakta, bir insan resmi çiz, aile resmi çiz, kinetik aile resmi çiz, bir ağaç resmi çiz, ev-insan-ağaç resmi çiz, bahçe çiz, var olmayan hayvan çiz, hayvan ailesi çiz, kaktüs çiz gibi resim çözümleme testleri yanında alan araştırmalarına dayalı kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla bilgi edinmeyi içerir.

ÇH 806 Yerel Yönetimlerin Çocuk Politikaları (303-6 AKTS)
Bu ders kapsamında kentlerin önemli bir tarafı olarak çocuklar yerel yönetim politikaları bağlamında inceleme konusu yapılmaktadır. Amaç kentsel yaşamda çocuğun varlığını; hukuki, siyasal, sosyal, kültürel ve mekansal boyutlarıyla inceleme konusu yapmaktır Türkiye’de yerel yönetimler, belediyelerin çocuğu odağına alan; eğitim, sağlık, mekansal, kültürel, sosyal, sportif vb. politikaları. Yerelde karşılık bulan STK’ların ve diğer kurumların çocuğa yönelik yaklaşım ve politikaları; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki etkileşimleri.

ÇH 808 Dijital Medya ve Çocuk (303-6 AKTS)
Dijital Medya ile ilgili temel kavramları, güncel eğitim teknolojilerini, çocuk dünyasındaki teknolojileri inceler.

ÇH 814 Çocukta Yaratıcılık ve Sanat (303-6 AKTS)
 Bu derste öğrencilerin; yaratıcılıklarını geliştirerek yaratıcı düşünebilme becerisi kazanabilmesi, öğrendiklerini çocukla iletişim kurma ve çocuklarla yapacakları etkinlikler ve uygulamalar sırasında kullanabilmelerini sağlamak, çocuklukta sanat gelişimi konusunda gerekli çalışmaları planlayıp uygulayabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu ders, yaratıcılığın tanımlanması ve gelişimi, yaratıcılıkla ilgili kuramlar, yaratıcılığı etkileyen faktörler, yaratıcı bireylerin özellikleri, yaratıcı eğitim kurumları ve eğitimcilerin özellikleri, yaratıcılığı destekleyen eğitim programları planlama ve uygulama, yaratıcılığın sanat ve oyunla ilişkisi, çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimi ve yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimcinin rolü, çocukluk döneminde sanat gelişimi, sanat çalışmalarının eğitim programındaki yeri konularını içermektedir.

ÇH 813 Tarihsel Süreçte Sanatta  Çocuk Temsili(303-6 AKTS)
Çocuk sanatının özelliklerini kavrama öğrencilerin farklı sanat disiplinlerine ait eserlerdeki çocuk ve çocukluk simgelerini farklı analiz yöntemleri kullanarak çözümleme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu ders çocuk ve çocukluğun tanımlanması, çocuk sanatının özelliklerinin kavranması, tarihsel süreç içinde sanatta çocuk imgesinin ele alınması, çocuk ve çocukluğu konu edinen farklı sanat disiplinlerine ait eserlerin karşılaştırılması yoluyla çözümlenmesi  ve tarihsel süreç içindeki yeri konularını içermektedir.