Yönetmelik

                      
 
 
1 Nisan 2019 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30732
 
Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesinde kurulan, proje, çalıştay-sempozyum-panel, basın-yayın-iletişim-halkla ilişkiler, araştırma, eğitim-uygulama alt birimlerinin çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olarak görevlendirilen Üniversite öğretim elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Geçici Çocuk Danışma Kurulu: Merkez bünyesindeki Geçici Çocuk Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (ÇOHAM): Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
f ) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çocuk hakları ile ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, alanda araştırmacılar yetiştirilmesine imkan sağlamak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkede çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve çocuk hakları ile ilgili politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk haklarına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Çocuk hakları konusunda yapılan araştırmalar sonunda raporlar hazırlamak, elde edilen veriler ışığında politika önerilerinde bulunmak.
c) Dezavantajlı ve engelli çocukların yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim ve projeler düzenlemek.
ç) Çocuk hakları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, lisansüstü eğitim programları önermek.
d) Çocukların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları araştırmak.
e) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ve çocuk hakları kültürü ile ilgili dersler ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
f) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak.
g) Çocuklarla ilgili ve çocuklarla birlikte yürütülecek programlar oluşturmak, onların yeteneklerini eğitim ve sanat faaliyetleri ile geliştirmek.
ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak.
h) Çocuk hakları alanında gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.
ı) Çocuk hakları alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla internet üzerinden oluşturulacak web sitesi aracılığıyla iletişim ağı oluşturmak.
i) Çocuk hakları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.
j) Çocuk haklarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak.
k) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek.
l) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Geçici Çocuk Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.
(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.
ç) Yıllık çalışma planları ve stratejik planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planları Rektörün bilgisine sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, her yılın Aralık ayında hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, onaylanan faaliyet raporunu Rektörün bilgisine sunmak.
e) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
f) Yönetim Kurulu tarafından faaliyet alanıyla ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
g) Alt birimlerin faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen yedi öğretim elemanı olmak üzere toplam on kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak.
b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını ve ilkelerini belirlemek.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Proje konularını tespit etmek.
d) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek, bunların üyeleri ve birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.
e) Merkezin çalışma planlarını, stratejik planlarını ve yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
g) Geçici Çocuk Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
ğ) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde yerel yönetim birimleri, Giresun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler ile çocuk hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıf temsilcilerinden üç kişi olmak üzere toplam on üç kişiden oluşur. Her üç ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin gelecekte yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak Geçici Çocuk Danışma Kurullarının hangi okullardan seçileceği konusunda öneriler geliştirmek.
c) Çocuklarla yapılacak uygulamalara katılacak öğrenci kaynağı ile ilgili genel çerçeveyi ve ilkeleri belirlemek.
ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.
Geçici Çocuk Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 14 – (1) Geçici Çocuk Danışma Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden konunun özelliği ve hedef kitlenin düzeyine göre, gerekli izinlerin alınması koşulu ile okul öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Geçici Çocuk Danışma Kurulu, çocukların çıkarlarını ve haklarını ilgilendiren konularda alınacak kararların tarafı olarak yer alır ve görüş bildirir. Kurul, çocuklar ile yetişkinlerin birlikte karar alıp uygulama kültürünü geliştirmek amacı ile faaliyet gösterir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Merkezin akademik personelinin görevlendirilmesinde, çalışma alanları çocuk hakları ile ilgili çalışmaları bulunan personel arasından seçim yapılır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.