Yayın Politikası

DERGİ YAYIN POLİTİKASI

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu sunumu türünde gerçekleştirilen çalışmaları yayımlamaktadır. Dergideki tüm içerikler açık erişim politikasına uygun olarakbireysel kullanıcılar veya kurumlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı kurmasına veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilir.
Dergi, Committee on PublicationEthics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve ilkelere uygun bir yayın politikası sürdürmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda derginin yayın politikasını oluşturan görev ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.
Dergide yayımlanacak makalelerde aranan özellikler
 • Dergiye gönderilen çalışmalarınilgili olduğu bilimsel alanda geçerli etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olması,
 • Gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması (Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler bu şarta bağlı olarak vebelirtilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınır),
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda gerekli etik izinlerin alınmış olması ve belgelendirilmesi,
 • Çalışmanın kaynakça ve özet hariç / kaynakça ve özet dahil 7000 kelimeyi geçmemesi ve derginin yayım formatına göre hazırlanmış olması,
 • Literatürde yapılmış olan çalışmalarla benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekir.
Editör kurulunun sorumlulukları
 • Editör kurulu, derginin yayın politikalarının belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
 • Gönderilen çalışmaların dergi yayın politikalarına ve kapsamına uygunluğunu değerlendirir. Yayın politikalarına uygun olmayan çalışmalar iade edilir.
 • Gönderilen çalışmaların intihal/benzerlik oranını iThenticate programından alınan benzerlik raporu üzerinden denetler. Bu doğrultuda yazarların çalışmalarıyla ilgili iThenticate raporunu göndermeleri gerekir.
 • Benzerlik oranının %20’den fazla olduğu çalışmaları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade eder.
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olup olmadığını denetler. Olmaması durumunda makaleyi reddeder.
 • Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin ön incelemeyi tamamlayarak yayın politikalarına uygun şekilde değerlendirme sürecini başlatır.
 • Çalışmaların dergiye ulaştırılmasından itibaren değerlendirme süreçlerinde ve yayım sürecinde yazarlara ve hakemlere ait kişisel verilerin ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sorumlulukları yerine getirir.
 • Makalenin yansız değerlendirilmesi için hakemler ve yazarlar arasındaki çıkar çatışması, çıkar birliği gibi olumsuz durumların oluşmamasını temin eder.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşmasını ve sürekli güncellenmesini temin eder.
 • Makalelerle ilgili yayımlama veya yayımlamama kararını verir. Karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutar.
 • Yazarların, hakemlerin, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucularınbilgi gereksinimlerini karşılamaya ve açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterir.
Yazarların sorumlulukları
 • Yazarlar, dergiye gönderdikleri çalışmalardaki bilimsel verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti eder.
 • Dergiye gönderilen çalışmalarda kullanılan üçüncü kişilere ait ve telif hakkına haiz veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller için ilgili kurum, kişi veya kişilerden yazılı izin alınmalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını gösteren raporu editörlere iletmekle sorumludur.
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda gerekli onayların alınmış olması, bu onaylara ilişkin makale içeriğinde bilgi verilmesi ve başvuru sürecinde belgelendirilmesi gerekir.
 • Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanmış olsa dahi makalelerde kullanılan verilerin manipüle edildiği, çarpıtıldığı ve gerçek olmayan verilerin kullanıldığıveya diğer etik ihlallerin tespiti halinde makale dergiden çekilir.
 • Yazarlar editör kurulunun ve hakemlerin bildirdiği düzeltme/revizyon taleplerini tamamlayarak dergiye iletmekle sorumludur. Yazarların makul gerekçeler olmaksızın gerekli revizyonları yapmayı reddetmesi halinde makale iade edilir.
 • Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin daha detaylı bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgilerin editörlere sunulması gerekir.
 • Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmelidir.
 • Yazarlar, dergiye özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler ve çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıf göstererek belirtmek zorundadırlar. Aksi durumun tespit edilmesi halinde çalışma reddedilecektir.
 • Yazarlar "Makale Gönderim Süreci" başlığında yer alan tüm bilgi ve belgeleri iletmekle sorumludur.
Hakemlerin sorumlulukları
 • Hakemlerin temel görevi, uzmanlık alanlarına uygun olan çalışmaların değerlendirilmesine dahil olarak çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması kararına katkı sağlamaktır.
 • Hakemler değerlendirmelerini yaparken gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.
 • Hakemler yalnızca uzmanlık alanına giren çalışmalar için hakemlik yapar.
 • Hakemler, tüm değerlendirmelerinde objektif olmalı ve doğrudan çalışmanın içeriğini odağına alan bir yaklaşımla hareket etmelidir. Yazarlara yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Hakemler değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Makale değerlendirme süreci
 • Makale değerlendirme sürecinin tüm aşamaları Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Başvuru sürecinden itibaren tüm aşamalarda gerekli belgelerin iletilmesi, yazışmaların sağlanması, bilgilendirmelerin yapılması için tüm taraflar sadece bu sistemden yararlanacaktır.  
 • Dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için ilk işlem ön incelemenin gerçekleştirilmesidir. Bu incelemede çalışmanın yayın politikasında belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı belirlenir. Bu aşamadan geçemeyen çalışmalar reddedilir.
 • Dergiye sunulan tüm çalışmalar çift kör hakem sistemi ile değerlendirilir. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmelerine başvurabilirler.
 • Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlar tarafından gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemler tarafından yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.
 • Dergide yayımlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar Yayın Kuruluna aittir.
 • Makale değerlendirme süreci en çok iki ayda tamamlanır.
JOURNAL PUBLICATION POLICY

The Interdisciplinary Journal of Child Rights Studies publishes studies in the form of original research, review, and case report. All content in the journal can be used free of charge by individual users or institutions in accordance with the open access policy. Users are permitted to read, download, copy, print, search or link or use the full text of articles without prior consent from the publisher or author.
The journal undertakes to maintain an editorial policy in accordance with the guidelines and principles published by the Committee on PublicationEthics (COPE). In this context, the duties and responsibilities that make up the journal's publication policy are as follows.
Features sought in articles to be published in the journal
 • The studies submitted to the journal must comply with the ethical rules and scientific standards valid in the relevant field,
 • The submitted studies have not been published elsewhere or have not been sent for publication (Papers submitted in scientific meetings are evaluated depending on this condition and provided that they are specified),
 • Obtaining and documenting necessary ethical permissions for all studies requiring ethics committee approval,
 • The study should not exceed 7000 words, excluding bibliography and abstract / including bibliography and abstract, and should be prepared according to the journal's publication format,
 • The similarity rate with the studies in the literature should not exceed 20%,
Editorial board responsibilities
 • The editorial board is responsible for the determination and implementation of the journal's publication policies.
 • Evaluates the submissions' compliance with the journal's publishing policies and scope. Studies that do not comply with publication policies are returned.
 • Checks the plagiarism / similarity rate of the submitted studies through the similarity report received from the iThenticate program. Accordingly, authors should send the iThenticate report about their work.
 • It returns works with a similarity rate of more than 20% without the need for any other procedure.
 • In all studies that require ethics committee approval, the ethics committee approval of the participants of the article checks whether they have permission for experimental research. If not, rejects the article.
 • Starts the evaluation process in accordance with the publication policies by completing the preliminary examination of the studies submitted to the journal.
 • Fulfills the responsibilities regarding the protection of the personal data and intellectual property rights of the authors and referees in the evaluation processes and the publishing process since the submission of the articles to the journal.
 • Ensures that negative situations such as conflict of interest between referees and authors do not occur for unbiased evaluation of the article.
 • Ensures that the referee pool consists of a wide range and is constantly updated.
 • Decides to publish or not to publish the articles. While making a decision, it takes into account the original value of the articles, their contribution to the field, the validity and reliability of the research method, the clarity of the expression, and the journal's purpose and scope.
 • Strives to meet the information needs of authors, referees, researchers, practitioners and readers and to act according to the principles of openness in matters that require explanation.
Authors' responsibilities
 • Authors guarantee the accuracy and originality of the scientific data in the studies they submit to the journal.
 • Written permission must be obtained from the relevant institution, person or persons for data collection tools, tables, graphics, maps and other images that belong to third parties and have copyrights used in the studies submitted to the journal.
 • Authors are responsible for transmitting the iThenticate report showing the similarity rate of their studies to the editors, if requested.
 • All studies requiring ethics committee approval must have the necessary approvals, information about these approvals must be provided in the article content and documented during the application process.
 • Even if it has been published through the evaluation process, the article is withdrawn from the journal if it is determined that the data used in the articles are manipulated, distorted, and false data are used or other ethical violations are detected.
 • Authors are responsible for completing the correction / revision requests submitted by the editorial board and referees and submitting them to the journal. If the authors refuse to make the necessary revisions without reasonable grounds, the article is returned.
 • If more detailed information or raw data are requested from the authors regarding their articles during the evaluation process, the expected information should be submitted to the editors.
 • People who have a conflict of interest or a common interest related to the article for publication should be reported to the editors.
 • Authors are obliged to submit an original study to the journal and must indicate the sources they use in their studies by citing in accordance with academic criteria. Otherwise, the study will be rejected.
Referees' responsibilities
 • The main task of the referees is to contribute to the decision of whether the study should be published or not by including the evaluation of the studies appropriate to their area of ??expertise.
 • Referees are obliged to respect confidentiality while making their evaluations and they cannot use the information they obtain during the evaluation process for their personal purposes and interests.
 • Referees can only referee or referee work that falls within their area of ??expertise.
 • Referees should be objective in all their evaluations and act with an approach that focuses directly on the content of the work. They should avoid personal comments to the authors.
 • The assessment should be made in a constructive and courteous language. He should not make derogatory personal comments that contain hostility, slander and insult.
 • If the referees think that they are faced with a conflict of interest during the evaluation process, they should refuse to review the study and inform the editor of the journal.
 • Due to the principle of confidentiality, they should destroy the studies they examine after the evaluation process. They can only use the final versions of the studies they have reviewed, after they are published.
 • The referees should evaluate the article, which they accepted, within the time limit.
Article evaluation process
 • All stages of the article evaluation process are carried out through the Dergipark system. Starting from the application process, all parties will only benefit from this system in order to submit the necessary documents, provide correspondence, and provide information.
 • The first process in order to start the evaluation process regarding the studies submitted to the journal is the preliminary examination. In this review, it is determined whether the study meets the conditions specified in the publication policy. Studies that do not pass this stage are rejected.
 • All studies submitted to the journal are evaluated with a double-blind referee system. If the referee evaluations are found to be contradictory or insufficient, the Editorial Board may apply for additional referee evaluations.
 • The studies requested by the referees for correction are re-submitted to the same referees after they are reviewed by the authors. At this stage, studies that are not found sufficient by the referees are rejected.
 • The final decision regarding the studies to be published in the journal belongs to the Editorial Board.