Yazım Kuralları

A. ETİK KURALLAR VE YAZIM İLKELERİ

1. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmalar Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide çocuk hakları ve kültürü ile ilgili olmak üzere; edebiyat, sağlık, hukuk, psikoloji, sosyoloji, eğitim, felsefe, tarih ve sanat tarihi vb. alanlarına ait araştırma ve incelemeye dayanan bilimsel makaleler ile bu alanlara ait kitap kritikleri ve çeviriler de yayımlanmaktadır.
2. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmalar Dergisi online bir dergidir. Dergi Mart ve Kasım aylarında iki sayı ve gerektiğinde bir defa da özel sayı  olarak  yayımlanmaktadır.
3. Dergide yer alan bütün yazıların (makale, kitap kritiği, çeviri vd.) yasal, etik ve bilimsel sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış olması veya başka bir dergide hakem sürecinin devam etmiyor olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda, kongrelerde veya konferanslarda sunulan bildiriler, başka herhangi bir yerde (dergi, kitap, sempozyum kitapçığı vb.) yayınlanmamış olması ve dipnotta belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayınlanabilir.
5. Herhangi bir destekle yürütülen çalışmalarda çalışmaya/araştırmaya destek veren kurum ya da kuruluşun adı ile proje numarasına yer verilmelidir.
6. Dergide belirtilen alanlarla ilgili Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce makalelere de yer verilmektedir.
7. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır. Gönderilen çalışmalar alanla ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına göre iki yayımlanabilir raporu alan çalışmalar, sonraki sayıda yayımlanabilir. Hakemler tarafından verilen düzeltme önerileri ise yazar veya yazarlar tarafından değerlendirilmek zorundadır. Hakemlerin düzeltme önerilerini uygun görmeyen yazarlar bunu rapor olarak gerekçeleri ile birlikte belirtmekle yükümlüdür. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makale hakkındaki nihai karar, üçüncü hakemin raporuna göre verilir.
8.  Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli düzeltmeler için yazarına geri gönderilir. Bu durumda metnin belirtilen sürede dergi sistemine tekrar yüklenmesi yazarın sorumluluğundadır. Gerekli görülmesi durumunda metin tekrar hakeme gönderilebilir.
9. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

10. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
11.
DİÇOD,yayın sürecinde etik ilkelere bağlılığı sağlamak üzere  COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ile  YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır. DİÇOD, yazarların yanında editörler kurulu ve hakemlerin de etik ilkelere bağlılığını tahahhüt eder. Yayın sürecinde yer alan tüm paydaşların etik ilkelere bağlılığı   COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transparency and Best Practice) ,  Editörler için Cope Rehberi (Cope Guidance for Editors) ,  Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) kuralları ile sağlanır. 
12. Yazının yayımlanacağı tarihle ilgili son karar, dergi editörlüğüne aittir.

B. SAYFA DÜZENİ
Dergiye gönderilecek yazılar, Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1 cm. içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde (Türkçe ve İngilizce kısa özet 10 punto), tek satır aralığında ve paragraflar (başlıklar hariç) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Metin uzunluğu (başlıklar, özet, abstract, metin, tablolar, kaynakça, İngilizce geniş özet dâhil) 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
 
Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ kenar boşluğu Sol kenar boşluğu Satır aralığı
11 punto 9 punto 6 nk (sonra) 1 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Tek
 
C. MAKALE BAŞLIĞI ve YAZAR BİLGİLERİ

Makale Başlığı; en fazla 10-15 kelimeden oluşmalı, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde, 11 punto, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde yer almalı, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır.
Yazar Bilgileri; makale başlığının altında unvan belirtilmeden yazılmalıdır. Yazarların isminin ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadlarının tamamı büyük harf olmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı, koyu ve 11 punto olarak hazırlanmalı, birden fazla yazar olması durumunda yazarların adı ve soyadı alt alta yazılmalıdır. Yazarların unvanı, çalıştığı kurum, elektronik posta adresi ve ORCID numaraları gibi bilgilere dipnot olarak yer verilmelidir.
 
Ç. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER:
Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce olarak 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Özet' ve ‘Abstract' yazılmalıdır. Özetlerin altında 3 ile 5 kelime arasında çalışmanın kapsamı hakkında bilgi verecek anahtar kelimeler yer almalıdır.
Özet, özet metni, anahtar kelimeler, İngilizce özet başlığı, İngilizce özet metni ve anahtar kelimeler (keywords) koyu ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.
 
D. MAKALE METNİ:
Makale metni Türkçe ve İngilizce özetten hemen sonra başlamalıdır. Ana metinler sırasıylagiriş, yöntem, bulgular ile sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde çalışmayla ilgilikuramsal literatüre yer verilmeli, çalışmanın amacı açıklanmalıdır. Yöntem bölümü, örneklem (ya da araştırma grubu), veri toplama araçları ve verilerin analizi gibi alt başlıklardan oluşmalıdır. Kuramsal veya derleme türü çalışmalarda ise içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Makaledeki ana ve ara başlıklarda, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

Tablolar ve Şekiller
Tablo başlığı ve tablo metinleri tek satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlıkları, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, sola dayalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablolara numara verilmelidir.  Grafikler, çizelgeler, çizimler ve resimler “Şekil” olarak başlıklandırılmalıdır. Şekiller de numaralandırılarak, başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, 10 punto, tek satır aralığıyla ve sola dayalı yazılmalıdır. Herhangi bir yerden (internet, kitap vb.) alınan şekil, fotoğraf ve diğer görsellerin kaynakçası gösterilmelidir.
 
E. KAYNAKÇA:

Kaynakçada, APA-6 (AmericanPsychologicalAssociation) yazım kuralları esas alınmalıdır.
Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında Sonuç ve Tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Kaynakların Metin İçinde Gösterilmesi
Metin içinde kaynaklar dipnot olarak yer almamalıdır. Ancak verilen kaynakla ilgili açıklanması gereken ayrıca bir bilgi olması durumunda dipnot kullanılmalıdır. Metin içinde yazarın soyadı, yayın yılı yazılarak; doğrudan alıntılarda da sayfa numarası verilerek kaynak gösterilmedilir.

Tek yazarlı çalışmalarda gösterim;
Eker’e (2011) göre …,
Eker (2011) …,
(Eker, 2011).

İki yazarlı çalışmalarda gösterim;
Yıldırım ve Şimşek (1999)’e göre …
Yıldırım ve Şimşek (1999)
(Yıldırım ve Şimşek, 1999)
DeBell ve Chapman (2006)
(DeBell ve Chapman, 2006)

İkiden fazla yazarlı çalışmalarda gösterim;
Yazar sayısı üçten fazla ise  sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “vd.,” ifadesi ile yıl yazılır.
Dilidüzgün vd. (2019) …….
Doğrudan alıntılar, tırnak içerisinde verilerek sayfa sayısı gösterilmelidir.

Kaynakların Kaynakçada Gösterimi

Basılı Dergilerin Gösterimi

Tek yazarlı
 • Mamur Işıkçı, Y. (2019). Kamu yönetimi ve çocuk  hakları ilişkisi üzerine yapılmış akademik çalışmaların değerlendirilmesi. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 4(8), 119–129.
İki yazarlı
 • Uslu Üstten, A. ve Haykır, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde metin seçimi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1633–1652.
 • Gibson, T. M., & Kirkwood, P. E. (2014). A purchase-on-demand pilot project at the University of Arkansas. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery, & Electronic Reserve, 19(1), 47-56. doi:10.1080/10723030802533853
Üçten fazla yazarlı
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan Uzun, E., Çınkır, Ş. ve Palavan, Ö. (2009). İlköğretim 7  sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27, 93–113.
 • Yaden, D. B., Smolkin, L. B., & MacGillivray, L. (1993). A psychogenetic perspective on children’sunderstanding about letter associations during alphabet book readings. Journal of Reading Behavior, 25(1),43–68.
Kitaplar

Tek yazarlı
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma (9. Baskı).  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
İki yazarlı
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2008). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Norton, D., & Norton, S. (2010). Through the eyes of a child: An introduction to children’s literature. Boston, MA: Prentice-Hall.
Editörlü kitap
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. G. Gülsevin ve E. Boz (Ed.), Türkçenin çağdaş sorunları (ss. 77-134). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Pilgrim, J., & Ward, A. K. (2017). Universal design for learning: A framework for supporting effective literacy instruction. In C. M. Curran & A. J. Peterson (Ed.), Handbook of research on classroom diversity and inclusive education practice (pp. 282-310). Hershey, PA: IGI Global.
Çeviri Kitap
 • Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)
Tezler
 • Geliş, A. (2020). BM çocuk hakları sözleşmesinde çocuğun inanç özgürlüğü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Elektronik Yayınlar
Konferans Bildirileri
 • Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., & Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.
F. GENİŞ ÖZET
Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş ingilizce özete yer verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemelidir. Geniş özette tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır.

 

A. CODE OF ETHICS AND PRINCIPLES OF WRITING

1. The Interdisciplinary Journal of Children's Rights Research is an international refereed journal. In the magazine, regarding children's rights and culture; literature, health, law, psychology, sociology, education, philosophy, history and art history etc. Scientific articles based on research and analysis related to their fields and book reviews and translations of these fields are also published.
2. Interdisciplinary Journal of Children's Rights Research is an online journal. The journal is published as two issues in March and November and once as a special issue when necessary.

3. The legal, ethical and scientific responsibility of all articles (article, book review, translation, etc.) in the journal belongs to the author or authors.
4. Manuscripts submitted to the journal must not have been published in any journal or the referee process is not continuing in another journal. Papers presented in national or international symposiums, congresses or conferences can be published in our journal, provided that they have not been published elsewhere (journal, book, symposium booklet, etc.) and indicated in the footnote.
5. In studies carried out with any support, the name of the institution or organization that supports the study / research and the project number should be included.
6. In addition to Turkish articles on the fields mentioned in the journal, articles in English are also included.
7. A blind review system is applied in the journal. Submitted works are sent to two referees related to the field. Studies that receive two publishable reports according to the referee reports may be published in the next issue. Correction suggestions given by the referees must be evaluated by the author or authors. Authors who do not approve of the referees' suggestions for correction are obliged to state this report with justifications. If one of the referee reports is positive and the other is negative, the article is sent to a third referee. In this case, the final decision on the article is based on the report of the third referee.
8. The articles requested by the referees for correction are sent back to the author for necessary corrections. In this case, it is the author's responsibility to re-upload the text to the journal system within the specified time. If deemed necessary, the text can be sent back to the referee.
9. In studies that require ethics committee permission, information about the permission (name of the committee, date and number) can be found in the method section, as well as on one of the first/last pages of the article; In case reports, information about signing the informed consent/consent form should be included in the article.
10. At the end of the article; Statement of Contribution of the Researchers, Statement of Support and Acknowledgment, if any, Statement of Conflict should be included.

11. The final decision regarding the publication date of the article belongs to the editor of the journal.
 
B. PAGE LAYOUT
Manuscripts to be sent to the journal should be prepared as Word files. 2.5 cm margins should be left on all sides of the page and paragraphs should be 1 cm. it must start from the inside. The entire text should be edited using Microsoft Word program in "Times New Roman" font, 11 pt. (Turkish and English short summary 10 pt), single line spacing, and paragraphs (excluding headings) justified. The length of the text (including titles, abstract, text, tables, bibliography, large abstract in English) should not exceed 10,000 words.
The page layout in the article should be as follows:
Text size Footnote size Paragraph spacing Paragraph indent Top margin Bottom margin Right margin Left margin Line gap
11 point 9 point 6 nk (Then) 1 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm one
 
C. ARTICLE TITLE and AUTHOR INFORMATION

Article title; It should consist of 10-15 words at most, and should be written in 11 pt, centered and bold, with only the first letter of the words capital. The title should be prepared in both Turkish and English, the English title should be under the Turkish abstract and above the English abstract, only the first letter of the words should be capital.
Author Information; It should be written under the title of the article without specifying the title. The first letter of the authors' names must be capital, others must be in lowercase, and their surnames must be all capital letters. Author names should be right justified, bold and in 11 pt. If there is more than one author, the names and surnames of the authors should be written one under the other. Information such as authors' title, institution, e-mail address and ORCID numbers should be included as a footnote.
 
Ç. SUMMARY AND KEY WORDS:
"Abstract" and "Abstract" should be written in Turkish and English, not exceeding 150 words. Below the abstracts, there should be keywords between 3 and 5 words that will give information about the scope of the study.
Abstract, summary text, keywords, English summary title, English summary text and keywords should be prepared in bold and 10 pt.
 
D. ARTICLE TEXT:
The article text should start right after the Turkish and English summary. Main texts should consist of introduction, method, findings and conclusion and discussion sections respectively. In the introduction part, the theoretical literature related to the study should be included and the purpose of the study should be explained. The method section should consist of subheadings such as sample (or research group), data collection tools and analysis of data. Different titles can be used in theoretical or review studies, depending on their content. In the main and sub titles in the article, only the first letter of the words should be capital.

Tables and Figures
Table title and table texts should be in single line spacing and 10 points. Table titles should be left justified and italicized, with only the first letter of the words capitalized. Tables should be numbered. Graphics, charts, drawings and pictures should be titled as "Figure". Figures should also be numbered, and only the first letter of the words in the headings should be capitalized, 10 pt, single line spacing and left aligned. Bibliography of figures, photographs and other visuals taken from anywhere (internet, book, etc.) should be shown.
 
E. REFERENCES:

APA-6 (American Psychological Association) spelling rules should be based on the references.
References should start right after the Conclusion and Discussion section under the title of "Bibliography" and should be written in 11 pt.

Displaying Resources in Text
References should not be included as footnotes in the text. However, a footnote should be used if there is additional information about the source that needs to be explained. The surname of the author and the year of publication in the text; In direct quotations, reference should not be given by giving the page number.

Display in studies with a single author;
According to Eker (2011)…,
Eker (2011)…,
(Eker, 2011).

Showing in studies with two authors;
According to Yıldırım and Şimşek (1999) ...
Lightning and Lightning (1999)
(Yıldırım and Şimşek, 1999)
DeBell ve Chapman (2006)
(DeBell ve Chapman, 2006)
 
Display in studies with more than two authors;
If the number of authors is more than three, only the first author's surname is given, for others, the year is written with the expression "et al.,".
Dilidüzgün et al. (2019) …….
Direct quotations should be given in quotation marks and the number of pages should be indicated.

References in Bibliography

Printed Magazines Display

Single author
 • Mamur Işıkçı, Y. (2019). Evaluation of Academic Studies on the Relationship between Public Administration and Child Rights. Child and Medeniyet Journal, 4(8), 119–129.
Two authors
 • Uslu Üstten, A., & Haykır, T. (2020). Text Selection in Teaching Turkish as a Foreign Language. Kırşehir Faculty of Education Journal, 20(3), 1633–1652.
 • Gibson, T. M., & Kirkwood, P. E. (2014). A purchase-on-demand pilot project at the University of Arkansas. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery, & Electronic Reserve, 19(1), 47-56. doi:10.1080/10723030802533853
More than three authors
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan Uzun, E., Çınkır, Ş. and Palavan, Ö. (2009). Attitudes of primary school 7 grade students towards media and media literacy lesson. Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, 27, 93–113.
 • Yaden, D. B., Smolkin, L. B., & MacGillivray, L. (1993). A psychogenetic perspective on children’sunderstanding about letter associations during alphabet book readings. Journal of Reading Behavior, 25(1), 43–68.
Books

Single author
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma (9. Baskı).  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Two authors
 • Yalçın, A., & Aytaş, G. (2008). Children's Literature. Ankara: Akçağ Publications.
 • Norton, D., & Norton, S. (2010). Through the eyes of a child: An introduction to children’s literature. Boston, MA: Prentice-Hall.
Edited book
 • Çifçi, M. (2006). Turkish teaching problems. G. Gülsevin and E. Boz (Ed.), Contemporary problems of Turkish (pp. 77-134). Ankara: Gazi Publishing House.
 • Pilgrim, J., & Ward, A. K. (2017). Universal design for learning: A framework for supporting effective literacy instruction. In C. M. Curran & A. J. Peterson (Ed.), Handbook of research on classroom diversity and inclusive education practice (pp. 282-310). Hershey, PA: IGI Global.
Translated Book
 • Rowley, J. (1996). Organization of information: introduction to information access. (Trans. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Turkish Librarians Association. (Original air date, 1992)
Theses
 • Geliş, A. (2020). Freedom of belief of the child in the UN convention on children's rights (Unpublished master's thesis). Ankara University Institute of Social Sciences, Ankara.
Electronic Publications
 • Convention on the Rights of the Child. [Access address: https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme, Access date: 18.11.2020.]
 • T.R. Ministry of Development, Information Society Department 2015). Information society strategy and action plan (Publication No. 2939). [Access address: www.kalkinma.gov.tr, Access date: 10.12.2018.]
Conference Papers
 • Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., & Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.
F. EXTENDED SUMMARY
If there are Appendices in the article, if not, a 750-1000 word long English abstract should be included after the Bibliography section. This summary should be in paragraphs, without subheadings (such as Introduction, Method), covering all of the main ideas of the article. Exact quotation should not be included in the broad summary. Tables or figures should not be used in the broad summary. If the language of the article is Turkish, the extended abstract should be in English.